Cách phân biệt ‘No’ và ‘Not’

“No” dùng trước danh từ số ít và số nhiều, khi bạn muốn nhấn mạnh những gì bạn đang nói, trong khi “Not” được sử dụng trong các điều khoản phủ định.

No

No sử dụng như là một chỉ định từ / hạn từ diễn tả số lượng, all, every, many, some, any, each, either, one, another. Nó đi trước danh từ số ít và số nhiều.

Nó không có ý nghĩa giống như không, không phải bất kỳ, và thường được sử dụng để nhấn mạnh những gì nói.

cach-phan-biet-no-va-not-1

Ví dụ:

– I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh hơn).

– I don’t have any idea what he is referring to. (ít nhấn mạnh hơn).

– No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam. (nhấn mạnh hơn).

– There weren’t any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of-year exam. (ít nhấn mạnh hơn).

– I’m sorry. I’ve got no time for that this afternoon. (nhấn mạnh hơn).

– I’m sorry. I  haven’t had any time for that this afternoon. (ít nhấn mạnh hơn).

NOT

Not được sử dụng trong câu hoặc mệnh đề tiêu cực. Nó thường đi kèm với động từ “to be” với tính từ, phó từ, cụm từ danh từ hoặc cụm từ giới từ. Very thường được sử dụng sau not để trung hòa tính từ phủ định.

Ví dụ:

– It was not difficult to understand why she was in love with him.

– It is not always true that people who are in love like the same things.

– He swims well, but not very evenly. – It was not a huge meal, but enough for two people.

– I know I’ll probably fail my driving test, but I’m not in the least bit nervous about it.

Call Now Button