Những lưu ý khi dùng đại từ tiếng Anh

Những đại từ “you”, hay “they” “it” nếu được sử dụng bị chỗ không chính xác sẽ làm cho câu nói trở là trừu tượng, khó hiểu.

“you”, “they” hay “it” có thể là quá trừu tượng

Trong những trường hợp cần phong cách chính thức, nhà văn không nên sử dụng đại từ “you” – “bạn, các bạn” chung chung mà có thể tìm thấy một danh sách các mục tiêu cụ thể để đọc các hướng dẫn hoặc thể hiện theo một cách mà không sử dụng đại từ. Chẳng hạn như một lỗi trong các hướng dẫn đi kèm trong các thư viện sau:

– When you walk through the door, you enter a large library. Khi bạn đi qua cánh cửa, bạn sẽ bước vào một thư viện lớn – từ ngữ không phù hợp

– Visitors pass through the door and enter a large library. Du khách đi qua cánh cửa và vào một thư viện lớn – đối tượng quy định “khách”

– Beyond the door lies a large library. – Đằng sau những cánh cửa lớn là một thư viện lớn.

Bạn cũng nên tìm một danh sách của các nhóm mục tiêu cụ thể được đề cập trong bản án của họ hơn so với “they” là hơi mơ hồ. Thí dụ:

– They should invent a more efficient automobile. – Họ cần được chuẩn bị để tạo ra một chiếc xe với hiệu suất tốt hơn. – Từ ngữ không phù hợp

– The automobile industry should invent a more efficient car. – Các ngành công nghiệp ô tô cần được chuẩn bị để tạo ra một hiệu suất tốt hơn. – Xác định đối tượng “automobile industry”

Các nhà văn cũng nên tránh sử dụng đại từ “it” khi đề cập đến phương tiện truyền thông và được sử dụng để nói trực tiếp. Thí dụ:

– On the TV show last night, it said that unemployment was still rising. Trên chương trình truyền hình tối qua, người ta nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng – không phù hợp từ ngữ

– The TV show last night said that unemployment was still rising. – Chương trình truyền hình tối qua cho biết rằng tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng – nên chỉ ra tên của các phương tiện truyền thông thay vì “it”

– It says in this book that turkeys can’t fly. – Người ta nói trong cuốn sách này mà gà tây không thể bay – không phù hợp từ ngữ.

– This book says that turkeys can’t fly. – Cuốn sách này nói rằng gà tây không thể bay – nên chỉ ra tên của các phương tiện truyền thông thay vì “nó”.

nhung-luu-y-khi-dung-dai-tu-tieng-anh-1

Đại từ, tính từ sở hữu khó hiểu

Bạn nên chắc chắn rằng việc sử dụng đại từ, tính từ sở hữu là “him”, “her,” it “hay” his “,” her “,” its “không làm cho hiểu lầm người đọc, bối rối khi bạn muốn xác định rõ ai là chủ thể được đề cập. Ví dụ:

– Tom said Jim lost his wallet. Tom nói rằng Jim bị mất ví của cậu ấy- ví của Tom hay Jim)

– “Jim lost him wallet,” Tom nói. “Jim bị mất ví rồi,” Tom nói.

Call Now Button