Phân biệt ‘I hope’ và ‘I wish’

Khi nói về những mong ước trong tiếng Anh, nhiều người không sử dụng từ ngữ chính xác, “I hope”, và “I wish”.

Nếu bạn muốn sử dụng chính xác “I hope,” và “I Wish”, bạn chỉ cần nhớ hai câu:

I hope I can …

I wish I could …

Bạn có thể tự hỏi tại sao người nói tiếng Anh lại sử dụng thì hiện tại đơn cho hope và quá khứ đơn cho wish. Bí mật nằm trong bản chất của could không phải là thì quá khứ đơn. Nó chỉ là những điều không thực sự đúng hoặc ít có khả năng trở thành sự thật.

phan-biet-i-hope-va-i-wish-1

Ví dụ về những người sử dụng muốn nói về một cái gì đó mà không thể hoặc không thể xảy ra:

I wish i can fly. (Tôi ước tôi có thể bay).

I wish there were hours in the day. (Tôi ước gì có nhiều giờ hơn trong một ngày).

I wish I’d studied something a little practical. (Tôi muốn học một cái gì đó thực tế hơn).

Ngược lại, chúng ta sử dụng “I hope …” khi nó có cơ hội cao hơn xảy ra. Bạn có thể sử dụng câu nói này để thể hiện những gì bạn muốn xảy ra trong tương lai:

I hope this cake turns out OK. (Tôi hy vọng chiếc bánh này sẽ ổn – có thể nói khi bánh trong lò).

I hope we can still be friends. (Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn).

Cấu trúc của “Wish” và “Hope”

Dưới đây là những so sánh về cách sử dụng Wish và Hope của bạn trong hiện tại, quá khứ và tương lai.

Hiện tại

I hope this is the last mistake. (Tôi hy vọng đây là lỗi cuối cùng).

I wish my phone worked here. (Tôi muốn điện thoại của tôi có thể được sử dụng ở đây).

Quá khứ

I hope Antonio go home safely. (Tôi muốn Antonio đã về nhà an toàn).

I wish you’d told me sooner. (Tôi ước anh nói với tôi trước đó).

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng Hope để nói về một cái gì đó trong quá khứ, trừ khi bạn không biết những gì đã xảy ra. Trong trường hợp này, bạn đã không nghe tin Antonio có về nhà an toàn hay không, vì vậy bạn có thể sử dụng hy vọng.

Tương lai

I hope it stops raining soon. (Tôi hy vọng cơn mưa dừng sớm mặt trời).

I wish I would stop raining. (Tôi muốn trời tạnh mưa).

Lưu ý: Sau Hope, động từ được chia động từ ở thì hiện tại, ngay cả khi bạn đang nói chuyện về tương lai.

Call Now Button