Phát âm chữ Q trong tiếng Anh

Chắc hẵn các bạn cũng đã biết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh. Mỗi chữ có 1 cách phát âm khác nhau. Trong khi học tiếng anh các bạn thường phát âm không đúng từ . Sau đây tối sẽ gợi ý các bạn cách đọc. Chữ Q trong tiếng Anh không bao giờ đứng một mình. Khi đi vào từ vựng, chữ Q luôn đi cùng U, và QU thường được phát âm là /kw/.

Phát sinh từ chữ Q, một cụm chữ viết rất thú vị là QUE sẽ được phát âm là /k/, đặc biệt là khi nó là âm cuối của một từ vựng. Chính vì vậy, những từ tưởng chừng khó phát âm như Unique (duy nhất) hay Cheque (tấm séc) sẽ trở nên rất đơn giản khi cụm chữ -que chỉ cần đọc là /k/.

Chữ Q có 3 khả năng kết hợp với các chữ viết khác và có các cách phát âm tương ứng như các ví dụ dưới đây:

a. Chữ cái Q luôn được theo sau bởi U và thường được phát âm là /kw/

1. equal /ˈiːkwəl/ (adj) ngang bằng

2. equip /ɪˈkwɪp/ (v) trang bị

3. liquid /ˈlɪkwɪd/ (n) dung dịch, chất lỏng

4. qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃən/ (n) bằng cấp, trình độ

5. quality /ˈkwɑːləti/ (n) chất lượng

6. quantity /ˈkwɑːntəti/ (n) số lượng

7. question /ˈkwestʃən/ (n) câu hỏi

8. quick /kwɪk/ (adj) nhanh

9. quiet /kwaɪət/ (n) yên lặng

10. quite /kwaɪt/ (adv) khá

Exceptions:

· liquor /ˈlɪkər/ (n) rượu

b. Tuy nhiên QUE thường được phát âm là /k/

1. boutique /buːˈtiːk/ (n) cửa hàng nhỏ bán quần áo

2. cheque/tʃek/ (n) tờ séc

3. clique /kli:k/ (n) bọn, bè

4. picturesque /ˌpɪktʃərˈesk/ (a) đẹp như tranh vẽ

5. queue/kju:/ (v) xếp hàng

c. CQU được phát âm là /k/ hoặc /kw/

1. acquaint /əˈkweɪnt/ (v) làm quen

2. acquiesce /ˌækwiˈes/ (v) bằng lòng

3. acquire /əˈkwaɪər/ (v) đạt được

4. acquisitive /əˈkwɪzətɪv/ (adj) hám lợi

5. acquittal /əˈkwɪtəl/ (n) việc trả nợ xong

6. lacquer /ˈlækər/ (n) sơn mài

Call Now Button