Lớp học ngữ pháp bổ trợ cho các khóa Major flipped class

  • Bạn đã tham gia “Lớp Học Đảo Ngược” do Major Education cung cấp,
  • Bạn đã nhận được sự chăm sóc của các Giáo viên hướng dẫn,
  • Bạn đã được học thực tế một kèm một với Giáo viên nước ngoài,
[u_heading]BẠN SẼ CÒN ĐƯỢC NHẬN NHIỀU HƠN THẾ![/u_heading]

Hãy đăng kí ngay để tham gia vào các lớp bổ trợ ngữ pháp dành riêng cho các học viên đang tham gia khoá học Major Flipped classs – lớp học đảo ngược do Major Education cung cấp.

Thời gian: Các buổi tối từ thứ 2 – thứ 7 (từ 18h30 – 19h30), bắt đầu từ 19/10/2015

Địa điểm: Phòng 203

THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT

Lịch Giảng Dạy Tutor Từ Tháng 6/2016 – 9/2016

Mon 9/19/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Present simple – Subject pronouns
Tue 9/20/16 CE3.4 Wh-words: how + adverb/adjective
Wh- words: what, where, when, etc.
Wed 9/21/16 KET/PET Practising the difference between the present simple and the present continuous.
Thu 9/22/16 CE5,6 Practising the present simple, the present continuous and ‘will’
Fri 9/23/16 IELTS Academic Writing task 1 – Graph chart
Sat 9/24/16 English club Sáng Various
Sun 9/25/16 English club Chiều Various
Mon 9/26/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Practises affirmative and negative sentences with like, love and hate – Like and Dislike
Tue 9/27/16 CE3.4 suffixes with -r, -er and -ist. – ask and answer about job.
Wed 9/28/16 KET/PET Contrasting the past simple and past continuous.
Thu 9/29/16 CE5,6 Practising all forms of conditional sentences.
Fri 9/30/16 IELTS Academic Writing task 1 – table
Sat 10/1/16 English club Sáng Various
Sun 10/2/16 English club Chiều Various
Mon 10/3/16 CE1,2
6:30-7h30PM
possessive adjectives and Possessive pronouns
Tue 10/4/16 CE3.4 present continuous vs present simple
Wed 10/5/16 KET/PET Practising ‘so’ and ‘neither’ and the auxiliary verbs that you use with them in short responses.
Thu 10/6/16 CE5,6 Verbs followed by prepositions: about, at, for, from, in.
Fri 10/7/16 IELTS Academic Writing task 1 – Pie chart
Sat 10/8/16 English club Sáng Various
Sun 10/9/16 English club Chiều Various
Mon 10/10/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Singular Plural nouns – Regular -Irregular
Tue 10/11/16 CE3.4 prepositions of place behind, between, in front of, near, next to and opposite.
Wed 10/12/16 KET/PET ractising ‘so’ and ‘neither’ and the auxiliary verbs that you use with them in short responses.
Thu 10/13/16 CE5,6 Practising the past simple and present perfect simple and continuous
Fri 10/14/16 IELTS Writing task 2 – Type 1 – To what extend do you agree/disagree?
Sat 10/15/16 English club Sáng Various
Sun 10/16/16 English club Chiều Various
Mon 10/17/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Adjective word order
Tue 10/18/16 CE3.4 Present perfect and past simple
Wed 10/19/16 KET/PET Practising verbs followed by certain prepositions.
Thu 10/20/16 CE5,6 future perfect in a text; practising a variety of future tenses in a text
Fri 10/21/16 IELTS Writing task 2 – Type 2 – Discuss both sides and give your opinion
Sat 10/22/16 English club Sáng Various
Sun 10/23/16 English club Chiều Various
Mon 10/24/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Practises the prepositions of time in, at and on – ask and answer about time telling the time
Tue 10/25/16 CE3.4 Present simple and past simple
Wed 10/26/16 KET/PET Regular/Irregular forms of the past simple and how to pronounce -/ed/
Thu 10/27/16 CE5,6 Phrasal verbs with ‘down’
Fri 10/28/16 IELTS Writing task 2 – Type 3 – Do the advantages outweigh disadvatages?
Sat 10/29/16 English club Sáng Various
Sun 10/30/16 English club Chiều Various
Mon 10/31/16 CE1,2
6:30-7h30PM
there is and there are/ Have – have got
Tue 11/1/16 CE3.4 Contrasts the past simple and past continuous
Wed 11/2/16 KET/PET modal verbs ‘mustn’t’, ‘don’t have to’, ‘don’t need to’ and ‘needn’t’.
Thu 11/3/16 CE5,6 Describing present and past habits and giving and asking for information. Describing past habits/customs with ‘used to’; practising the infinitive and the ‘-ing’ form.
Fri 11/4/16 IELTS Writing task 2 – Type 4: Discuss Cause/ Soulutions
Sat 11/5/16 English club Sáng Various
Sun 11/6/16 English club Chiều Various
Mon 11/7/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Using a/an/some/Any – definite and indefinite articles
Tue 11/8/16 CE3.4 Must and have to, modals of necessity must and mustn’t, don’t have to to talk about obligation and necessity
Wed 11/9/16 KET/PET Practising modals of deduction, ‘must’ and ‘can’t’.
Thu 11/10/16 CE5,6 Using ‘before’ and ‘after’ followed by the ‘-ing’ form.
Fri 11/11/16 IELTS Speaking part 1
Sat 11/12/16 English club Sáng Various
Sun 11/13/16 English club Chiều Various
Mon 11/14/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Practises the present continuous
Tue 11/15/16 CE3.4 shall and would to make offers and invitations
Wed 11/16/16 KET/PET and of possibility, ‘might’ and ‘could’.
Thu 11/17/16 CE5,6 Reporting statements
Fri 11/18/16 IELTS Speaking part 2
Sat 11/19/16 English club Sáng Various
Sun 11/20/16 English club Chiều Various
Mon 11/21/16 CE1,2
6:30-7h30PM
How much/how many
Tue 11/22/16 CE3.4 Let’s for suggestions, should/shouldn’t/ ought to for advice and opinion
Wed 11/23/16 KET/PET Practice of the kind of language we use to talk about obligation, prohibition, advice and deductions and practice of modal verbs. Review previous week
Thu 11/24/16 CE5,6 an infinitive with ‘to’.let/don’t let’, ‘make’, sb do smth/ Practising verbs followed by objects and infinitives with or without ‘to’.
Fri 11/25/16 IELTS Speaking part 3
Sat 11/26/16 English club Sáng Various
Sun 11/27/16 English club Chiều Various
Mon 11/28/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Like/would like – offer and suggestion
Tue 11/29/16 CE3.4 Practises in- and im- prefixes
Wed 11/30/16 KET/PET Practising the use of future forms.
Thu 12/1/16 CE5,6 Unreal tenses: wish, if only, would rather, it’s time, hope to express what one wishes about oneself.
Fri 12/2/16 IELTS Reading all skills
Sat 12/3/16 English club Sáng Various
Sun 12/4/16 English club Chiều Various
Mon 12/5/16 CE1,2
6:30-7h30PM
can/ can’t or ability., may/may not
Tue 12/6/16 CE3.4 collective nouns
Wed 12/7/16 KET/PET Practising the use of the zero and first conditional.
Thu 12/8/16 CE5,6 Compound adjectives used to describe people.
Fri 12/9/16 IELTS Reading all skills
Sat 12/10/16 English club Sáng Various
Sun 12/11/16 English club Chiều Various
Mon 12/12/16 CE1,2
6:30-7h30PM
would/should/could/might
Tue 12/13/16 CE3.4 too and enough/ long short adjective
Wed 12/14/16 KET/PET Practising ‘will’ and ‘going to’., Practising ‘and’ and ‘but’.
Thu 12/15/16 CE5,6 The prefix ‘up-‘
Fri 12/16/16 IELTS Listeining all skills
Sat 12/17/16 English club Sáng Various
Sun 12/18/16 English club Chiều Various
Mon 12/19/16 CE1,2
6:30-7h30PM
Present simple v present continuous
Tue 12/20/16 CE3.4 zero conditional
Wed 12/21/16 KET/PET Practising a variety of tenses.
Thu 12/22/16 CE5,6 Contrasting various tenses of the passive voice.
Fri 12/23/16 IELTS Listeining all skills
Sat 12/24/16 English club Sáng Various
Sun 12/25/16 English club Chiều Various
[u_heading]BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA?[/u_heading]
  • Các lớp học là hoàn toàn “miễn phí”.
  • Bổ trợ “ngữ pháp” theo đúng trình độ của học viên.
  • Giáo viên đứng lớp để giải thích các chủ điểm Ngữ pháp được cụ thể, chi tiết, và dễ hiểu hơn cho học viên.
  • Chuẩn bị sẵn sàng kiến thức trước khi tham gia các lớp học thực tế với GV Bản Ngữ.

“Học, học nữa, học mãi”

BẠN CÒN NGẠI GÌ MÀ CHƯA ĐĂNG KÍ ?

Call Now Button