Tiếng Anh Giao Tiếp: Nói Chuyện Qua Điện Thoại Không Khó (tt).

Ở bài tiếp theo này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyên sâu thêm nữa vào chủ đề “Nói Chuyện Qua Điện Thoại Không Khó“, với những cụm từ dưới đây sẽ giúp chúng ta chuyên nghiệp và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

telephone_phrasal_verbs

 

  1. Hold on: Đợi máy (mang nghĩa trang trọng).

Ex: Could you hold on a moment please?

Bạn có thể giữ máy một chút không?

 

  1. Hang on: Đợi máy (mang nghĩa thông dụng).

Ex: Could you hang on a moment please?

Bạn có thể đợi một chút không?

 

  1. Put (a call) through: Nối máy.

Ex: I’m just going to put you through now.

Tôi sẽ nối máy qua cho bạn ngay bây giờ.

 

  1. Get through: Kết nối với ai đó qua điện thoại.

Ex: I can’t get through to his line at the moment, could you call back later please?

Tôi không thể nối máy với anh ấy ngay bây giờ, bạn có thể gọi lại sau được không?

 

  1. Call back: Gọi lại.

Ex: I’ll ask him to call you back, when he gets home.

Tôi sẽ nói anh ta gọi lại cho bạn khi anh ta về nhà.

 

  1. Pick up: Nhấc máy.

Ex: No one is picking up, maybe they’re not at home.

Không ai nghe máy cả, có thể họ không ở nhà.

 

  1. Get off (the phone): Dập máy.

Ex: When he gets off the other phone, I’ll pass on your message.

Khi nào anh ấy nói chuyện điện thoại xong, tôi sẽ nói lại cho anh ấy lời nhắn của bạn.

 

  1. Get back to (someone): Quay trở lai (một đoạn hội thoại với 1 người).

Ex: When do you think she’ll be able to get back to me?

Bạn nghĩ khi nào cô ấy có thể gọi lại cho tôi?

 

  1. Cut off: Gián đoạn.

Ex: I think we got cut off, I can’t hear her anymore.

Tôi nghĩ chúng ta đã mất kết nối, tôi không thể nghe cô ấy nói thêm được gì.

 

  1. Speak up: Nói to hơn.

Ex: I’m afraid I can’t hear you very well, could you speak up a little please?

Tôi e rằng tôi không thể nghe rõ bạn nói lắm, bạn có thể nói to lên một chút được không?

                                                                                                                                                                  – St.

Việc học theo chủ đề cộng với các cụm từ kèm theo sẽ giúp chúng ta nhớ lâu và tiến bộ một cách rõ rệt. Chúc các bạn thành công.

Call Now Button