Học Tiếng Anh: Các Loại Câu Chính(P1)

Trong suốt quá trình học tiếng anh. Chắc chắn các bạn sẽ học qua các loại câu trong tiếng anh. Cùng tôi tham khảo các loại câu trong tiếng anh. Để giúp việc học tiếng anh của các bạn dễ dàng hơn.

Phân loại theo cấu trúc và ngữ pháp

grammar

  • Simple Sentences (câu đơn)

Câu đơn chỉ có một mệnh đề chính, nghĩa là trong câu chỉ có 1 chủ ngữ và 1 động từ

Có thể chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng ‘and’ hoặc có 2 động từ nối bằng ‘and’ nhưng vẫn là 1 câu đơn thôi.

-We were sorry. We left. We did not meet all the guests.

-Mary and Tom are playing tennis.

  • Compound sentences (câu ghép)

Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau.

Có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng liên từ (như and, but, so, or…) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

-His father is a doctor, and/but his mother is a writer.

-The bus was very crowded; I had to stand all the way.

  • Complex Sentences (câu phức)

Đây là loại câu mà các bạn luyện thi IELTS cần phải quan tâm nhiều.

Là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ có thể bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc hoặc đại từ quan hệ.Hai mênh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.

-Một số liên từ phụ thuộc:

After,although,as,as if,as long as,as much as,as soon as,as though

Because,before

Even if,even though, if

In order to,in case, once

Since,so that, that, though

Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while

-Because the bus was crowded, I had to stand all the way.

  • Compound-Complex Sentences (câu phức tổng hợp)

Là câu có ít nhất 2 mệnh đề chính và ít nhất 1 mệnh đề phụ

– Because she didn’t hear the alarm, Mary was late and the train had already left.

Trong câu trên, có hai mệnh đề độc lập là “Mary was late” và “the train had already left”

Một mệnh đề phụ thuộc là “she didn’t hear the alarm”

Để tham khảo các khóa học tiếng anh hãy liên hệ với chúng tôi. Anh Ngữ Major

 

Call Now Button