Mẹo phân biệt ‘learn’ và ‘study’

Cùng là động từ và có nghĩa “học” trong tiếng Việt, “learn” và “study” là cặp từ khiến nhiều người học tiếng Anh phải bối rối.

Điểm chung của cặp từ “learn” và “study” là dạng từ (động từ) và cũng được dịch sang tiếng Việt là “học”. Tuy nhiên, bản chất của hai động từ này là khác nhau.

Study

Study: read, memorise facts, attend school (classes, subjects, degrees)

Study” được giải thích như là một hành động tự nhiên hơn về những nỗ lực của bạn để ghi nhớ, đọc thuộc lòng một loại kiến thức về một cái gì đó. Do đó, “Study” sử dụng phổ biến khi bạn đang đi học “ở trường”.

Ví dụ: study Maths, study Medical degree

meo-phan-biet-learn-va-study-2

Learn

Learn: gain knowledge, skills by studying, practicing, being taught or experience something

“Learn” được giải thích bằng việc học một cách tự nhiên, thấm dần vào nhận thức mà không cần nỗ lực. Ví dụ: A child learns to speak from their parents.

“Learn” còn là việc học hỏi cho thấy bạn hiểu, thấm nhuần và rút ra được kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Ví dụ,  learn to ride a bike, learn to play the piano, learn to make money.

Điều khiến cho bạn nhầm lẫn giữa hai từ này là do “Study” là một trong những cách để “Learn”. Bạn cố gắng học thuộc, đọc, ghi nhớ một điều để hiểu về nó, và vì nó có thể được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. Ngay từ định nghĩa của “Learn”, bạn có thể thấy các cách để “Learn” là “Studying, practicing, being taught or experience”. Ví dụ như:

– I study English grammar to learn it. (Tôi học thuộc ngữ pháp tiếng Anh để hiểu, dùng được nó).

– I studied until 3am but I did not learn anything (tôi ngồi tận đến 03:00 sáng nhưng chẳng thu được bất cứ điều gì).

Bạn cũng có thể “Learn” thông qua “practice”. Ví dụ: “I Learnt to play the piano by practice every day” bởi bạn luyện tập và biến việc có thể chơi đàn thành một khả năng khác (skill) của bản thân.

Điều quan trọng ở đây là hai từ này: “Learn” là việc học để bạn hiểu và sử dụng kiến thức hoặc có được kỹ năng còn”Study” có liên quan đến việc đọc, cố gắng ghi nhớ.

Call Now Button